Nature Line Ltd
  
View Shopping Bag
Online Shopping Available
Pudina tal-Milied

Bla dubju ta’ xejn, din hija wahda mill-iktar tradizzjonijiet importanti filkcina Ingliza fi zmien il-Milied. Bhal Kejk tal-Milied, hija ricetta b’hafna frott li tibqa’ tajba ghall-zmien twil u tista’ tibqa’ tittiekel anke fi Frar! Tista’ tisserva kiesha jew shuna, jekk shuna aghmel ukoll ftit brandy sauce ghal maghha u xarrab il-pudina bil-whiskey jew brandy u aghtiha n-nar.

Isservi 30
Hin ta' preparazzjoni u tisjir: Madwar 7 sighat

Biex taghmel il-Pudina:

Lamb Brand Golden Raisins 125g

Lamb Brand Black Raisins 125g

Lamb Brand Currants 225g

Lamb Brand Sultanas 225g

Lamb Brand Candied Peel 100g

Lamb Brand Blanched Almonds 100g

Lamb Brand Self Raising Flour 180g

Lamb Brand Mixed Spice 2 kuccarini

Lamb Brand Nutmeg 1 kuccarina

Lamb Brand Brown Sugar 200g

Lamb Brand Breadcrumbs 180g

Margerina 200g

Bajd 2 imhabbtin

Ghasel Iswed 1 mgharfa

Brandy jew Whisky 2 mgharef

Qoxra u Meraq ta’ Lumija 1

Biex taghmel is-Sauce:

Lamb Brand Corn Flour 2 mgharef

Lamb Brand Castor Sugar 25g

Halib 225g

Butir 25g

Brandy jew Rum 2 jew 3 mgharef

Biex taghmel il-Pudina: Ahsel il-frott niexef u hallih jinxef, sahhan il-butir f’kazzola u mbaghad zid il-frott, il-lewz inkaljat imqatta’ u ftit Whisky jew Brandy. Halli t-tahlita tixxarrab ghal matul il-lejl. Gharbel id-dqiq, il-hwawar (mixed spice), innocemuskata (nutmeg) u zid il-frak tal-hobz (breadcrumbs), l-ghasel u l-meraq u l-qoxra tal-lumija. Habbat il-bajd u z-zokkor u mbaghad hawwad mat-tahlita tal-frott.

Zid id-dqiq u hawwad kollox sew. Itfa’ t-tahlita go kontenitur mdellek bil-butir u llixxja l-wicc ghax dan ha jkun il-qiegh tal-pudina meta ssir, imbghad ghatti b’karta tat-tisjir u erga’ aghlaq sew bil-foil. Sajjar banju marija (fuq borma mimlija bl-ilma jaghli) ghal madwar 6 sighat. Jekk ma tistax issajjarha f’6 sighat shah f’gurnata wahda, tista’ taqsam it-tisjir fi granet differenti. Erga’ sahhan ghal ftit minuti qabel isservi u servi b’mgharfa Brandy sauce fuqha.

Biex taghmel is-Sauce: Holl il-butir go kazzola, zid il-halib u fettah jaghli. Holl il-corn flour fi ftit halib u zid mat-tahlita. Zid izzokkor, il-brandy jew rum u sajjar fuq nar baxx ghal 2 jew 3 minuti. Servi mgharfa jew tnejn ma’ kull porzjon.