Nature Line Ltd
  
View Shopping Bag
Online Shopping Available
Dates and Honey Balls

Kemm jekk qieghed tippjana ikla zghira jew festin kbir, dawn ir-ricetti hfief u li taghmilhom malajr zgur li ghandhom joghgbuk. Servihom bhala dezerta jew inkella ma’ liqueur fl-ahhar tas-serata.

Taghmel 24
Hin ta' preparazzjoni u tisjir: Madwar 30 minuta

Lamb Brand Blanched Almonds 200g, inkaljati

Goldstar Pitted Dates 500g

Honey 60ml

Peanut Oil (or Sunflower Oil) ftit

Sahhan il-forn fuq 350°C. Poggi l-lewz fuq karta talforn u sajjar ghal madwar 5-7 minuti. Caqlaq il-lewz wara li jghaddi nofs il-hin. Hallih jiksah. Qatta’ t-tamal u ghaddieh minn ‘food processor’. Qatta’ l-lewz inkaljat. Hawwad it-tamal ma’ 140g lewz go skutella u zid l-ghasel u z-zejt u hawwad sew. Ifforma t-tahlita fi blalen u ghaddihom mill-bqija tal-lewz sakemm jinksew. Servi ma’ ftit gewz mixwi u berquq imnixxef.