Nature Line Ltd
  
View Shopping Bag
Online Shopping Available
Lazanja tal-Haxix

Din ir-ricetta tipprovdilek il-lazanja tradizzjonali b’mod varjat. Fir-ricetta Taljana jintuza l-kapuljat tal-laham, izda f’din il-verzjoni nuzaw varjeta ta’ haxix minflok laham, li jaghmel din ir-ricetta iktar bnina u tajba ghal min hu vegetarjan.

Isservi 6
Hin ta' preparazzjoni u tisjir: Madwar 120 minuta

Lamb Brand Ground Black Pepper ghat-toghma

Lamb Brand Table Salt ghat-toghma

Pastificio Bolognese Lasagna all’Uovo 9 folji

Sweet Potato 1, mqaxxra u mqattgha dadi

Bzaru Ahmar 1, daqs medju, maqsum f’erbgha

Bzaru Isfar 1, daqs medju, maqsum f’erbgha

Basla vjola 1, daqs medju, imqattgha flieli

Qarabaghli 1, daqs medju, mqatta f’bicciet imdaqqsa

Zejt ta’ Zebbuga 1 mgharfa

Tewm 6-8 sinniet, mithun

Rikotta 350g, mfarrka

Gobon Mozzarella 200g, mahkuk

Halib b’Livell Baxx ta’ Xaham 140ml

Gobon Parmiggjan 50g, mahkuk

Zalza tad-Tadam 350ml

Go skutella, hawwad il-haxix u z-zejt taz-zebbuga. Zid il-bzar u l-melh ghattoghma. Ifrex it-tahlita go dixx u sajjar go forn msahhan fuq 200°C ghal madwar 20 minuta jew sakemm il-haxix jirtab. Nehhi mill-forn u hallih joqghod. Naqqas ittemperatura tal-forn ghal 180°C. Go skutella ohra hawwad l-irkotta, il-mozzarella u 80ml halib u nofs il-parmiggjan. Go skutella ohra hallat iz-zalza tat-tadam u l-halib.

Ferra ftit zalza tad-tadam fil-qiegh tad-dixx, poggi saff lasagna u ferrex nofs ittahlita tal-haxix u nofs dik tal-gobon. Poggi saff lasagna iehor u rrepeti saffi kif ghamilt qabel, bil-bqija tal-haxix, tal-gobon u taz-zalza. Spicca bil-bqija taz-zalza tat-tadam u l-bqija tal-parmiggjan. Sajjar mikxuf ghal madwar 30 minuta jew sakemm issir kollha. Serviha tahraq.